Wymiana okien z dofinansowaniem — program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze" działa od 2018 roku. Oferuje on różne formy wsparcia dla osób chcących dokonać wymiany pieców na ekologiczne źródła energii. Z jego pomocą można też przeprowadzić termomodernizację domu. Jedną z dostępnych opcji jest dofinansowanie na wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Nowoczesna stolarka znacząco poprawia efektywność energetyczną budynków. Przekłada się to na ograniczenie strat ciepła w okresie zimowym. Zapewniona jest też komfortowa temperatura w okresie letnim. Program "Czyste Powietrze" podlegał pewnym zmianom formalnym od swojego początku. Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Do czego służy program "Czyste powietrze"?

Program ma dwa główne cele: 
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła;
 • Poprawa efektywności ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez wymianę okien i drzwi.
Założeniem programu jest troska o środowisko naturalne, mająca na uwadze obecne i przyszłe pokolenia. Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z termomodernizacji domu jest zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. To z kolei przekłada się na oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i klimatyzację.
 
Program oferuje trzy podstawowe opcje, które umożliwiają uzyskanie dofinansowania. Są to:
 • Opcja I: osoby korzystające z programu mają możliwość demontażu starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpieniu go pompą ciepła. W tej opcji przewidziane są również inne działania, takie jak zakup nowoczesnych drzwi zewnętrznych, bram garażowych i okien.

 • Opcja II: beneficjenci mogą wymienić stare źródło ciepła na inne niż gruntowa pompa ciepła lub pompa ciepła powietrze-woda. Mogą również zdecydować się na zakup i montaż kotłowni gazowej. Podobnie jak w przypadku pierwszej opcji, inwestor może dołączyć do dodatkowych elementów termomodernizacji wymianę okien na energooszczędne.

 • Opcja III: dotyczy przedsięwzięć, w których inwestor nie wymienia źródła ciepła. Przeprowadza się prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku, takie jak wymiana drzwi, okien lub bramy garażowej na bardziej izolacyjne.

Od 2022 roku wprowadzono również dodatkowe wsparcie dla właścicieli o najniższych dochodach. We wszystkich tych opcjach beneficjenci mają możliwość aplikowania o dofinansowanie na wymianę okien i drzwi. Wymiana stolarki może być połączona z innymi pracami termomodernizacyjnymi. Przykładowo może to być ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowe prace mogą też być samodzielną inwestycją. Wybór konkretnej opcji dofinansowania zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta.
 
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Kto może dostać dofinansowanie, dotację?

Większość domów w Polsce została zbudowana kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Przez to wymagają one modernizacji systemów ogrzewania poprzez zainstalowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych. Dofinansowanie wymiany elementów stolarki otworowej jest skierowane głównie do właścicieli tych budynków. Starsze okna i drzwi zewnętrzne często nie spełniają obecnych wymagań dotyczących termoizolacji i specyfikacji technicznych, które obowiązują w przypadku nowych domów. To bezpośrednio prowadzi do większych wydatków na ogrzewanie. Dzięki programowi "Czyste Powietrze", właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość wymiany stolarki na nowe produkty, które spełniają aktualne normy dotyczące współczynnika przenikalności ciepła U. Wartości tego współczynnika dla okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i segmentowych bram garażowych są regularnie aktualizowane przez rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązujące wartości to:
 • Okna, drzwi balkonowe i przeszklone powierzchnie nieotwierane: U (max.) ≤ 0,9 ( W/m2K) (w pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie temperatura przekracza 16° C).
 • Drzwi zewnętrzne i segmentowe bramy garażowe: U (max.) ≤ 1,3 [W/m²K].
Dofinansowanie w ramach programu wynosi do 10 000 zł w przypadku samej wymiany okien i drzwi. Jeśli jednak zdecydujemy się na kilka inwestycji związanych z termomodernizacją budynku, wsparcie może wzrosnąć do maksymalnie 37 000 zł, a dla osób o najniższych dochodach nawet do 69 000 zł.
 
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Czy mogę otrzymać dofinansowanie na wymianę okien w mieszkaniu?

Aktualna forma programu ukierunkowana jest na budownictwo jednorodzinne. Nie obejmuje wsparciem prac związanych z wymianą stolarki w mieszkaniach. Program ten koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej poprzez zmianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Niemniej jednak samorządy gminne mają możliwość otrzymania dotacji na termomodernizację budynków wielorodzinnych z rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach działań mających na celu poprawę termoizolacji bloków istnieje dotacja na wymiany okien w mieszkaniach. Głównym celem tego programu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza. Samorządy gminne mogą otrzymać premię termomodernizacyjną w wysokości do 16% kosztów przedsięwzięcia. Wymiana stolarki musi być jedynym podjętym działaniem, aby kwalifikować się do dotacji. W przypadku połączenia tej wymiany z instalacją odnawialnych źródeł energii premia może zostać zwiększona do 21%.
 
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Jak złożyć wniosek o dotację na wymianę okien?

Istnieją dwie opcje złożenia wniosku o dotację na wymianę okien i drzwi. Wsparcie obejmuje projekty planowane, trwające lub już zakończone. Wnioski można składać:

Przez Internet:

 • Załóż Profil Zaufany. Możesz to zrobić m.in. za pośrednictwem bankowości internetowej.
 • W portalu gov.pl wybierz opcję "Nieruchomości i środowisko" a następnie "Skorzystaj z programu Czyste Powietrze".
 • Zaloguj się, korzystając z Profilu Zaufanego.
 • Uzupełnij wniosek, dołącz wymagane załączniki, podpisz elektronicznie wniosek i potwierdź jego wysłanie.

W urzędzie:

 • Załóż konto i zaloguj się w Portalu Beneficjenta. Tam pobierzesz odpowiednie dokumenty.
 • Uzupełnij wniosek i zweryfikuj poprawność danych.
 • Złóż wniosek przy użyciu skrzynki podawczej na Portalu Beneficjenta.
 • Wydrukuj wniosek. Pamiętaj o wymaganych załącznikach.
 • Podpisany wniosek możesz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego oddziału WFOŚiGW.
Po złożeniu wniosku zostanie on rozpatrzony. Beneficjent otrzyma decyzję o udzieleniu dotacji lub zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów. Aby zostać beneficjentem programu i otrzymać dotację, należy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Miesięczne dochody nie mogą przekraczać 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Więcej o programie "Czyste powietrze"

Program oferuje wsparcie finansowe, które stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy planują wymianę okiendrzwi na energooszczędne rozwiązania. Dzięki temu można znacznie zredukować koszty związane z tymi pracami i jednocześnie ograniczyć straty energii. Teraz masz doskonałą szansę skorzystać z IV części programu i wymienić swoją stolarkę okienną. Dzięki temu możesz zgodnie z założeniami programu poprawić efektywność energetyczną swojego budynku oraz zredukować emisję szkodliwych substancji.
 
Dofinansowania, dotacje z czwartej części programu skierowane są do osób fizycznych z ograniczonym dochodem. Od 2023 roku środki będą udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, a maksymalna kwota dotacji wynosić będzie 99 000 zł, z udziałem prefinansowania lub częściowej spłacie kredytu bankowego w ramach programu.
 
Program dysponuje budżetem wynoszącym aż 103 miliardy złotych na lata 2019-2029. Dzięki temu możesz otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne. Może to być m.in. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wymianę drzwi, bram garażowych, okien.
 
Pracuje się również nad narzędziami, które mają wspierać proces przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji. Ważne jest, aby podpisać umowę do 31 grudnia 2027 roku. Prace powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.
 
W najnowszej edycji programu uproszczono procedury składania wniosków, a czas oceny wniosków skrócono do 30 dni. Aby otrzymać dofinansowanie, można złożyć wniosek w formie papierowej i online, bez ponoszenia żadnych opłat.
 
Jeśli planujesz wymianę okien, drzwi zewnętrznych lub bram garażowych i chcesz pomyślnie zakończyć rozliczenie inwestycji, pamiętaj, że dofinansowanie obejmuje elementy stolarki otworowej, które spełniają odpowiednie wymagania i są zamontowane zgodnie z zasadami "ciepłego montażu". Więcej o ciepłym montażu okien przeczytasz tutaj.
 

tickWiadomość wysłana!

W ciągu kliku najbliższych minut jeden z naszych Ekspertów skontakuje się z Państwem telefonicznie bądź mailowo, zgodnie z danymi podanymi w formularzu.

W przypadku, gdy Państwa zgłoszenie zostało wysłane po godzinach pracy sklepu Ferdo, nasz Ekspert skontaktuje się z Państwem w najbliższym dniu roboczym.

Do czasu kontaktu ze strony sklepu Ferdo, zachęcamy się do zapoznania z naszą ofertą!